Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Forum Bezpieczeństwa Morskiego

V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2020, 23 stycznia 2020, Warszawa. Sound Garden Hotel WarsawWWW.FBM.ZTW.PL

Tematyka

Pełnomorskie, przybrzeżne i śródlądowe jednostki pływające przeznaczone dla Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i innych służb odpowiedzialnych za morski wymiar bezpieczeństwa państwa• Wyposażenie pokładowe - cumownicze, ratunkowe itd.Pasywne i aktywne systemy walki radioelektronicznej znajdujące zastosowanie w Marynarce Wojennej i lotnictwie morskim, w tym systemy radiolokacyjne, hydrolokacyjne, elektroniczne, optoelektroniczne, cele pozorne, pławy, trały, systemy ochrony infrastruktury nadbrzeżnej itd. • Uzbrojenie okrętów wojennych - morskie lufowe i rakietowe systemy przeciwokrętowe, morskie lufowe i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy broni podwodnej i ZOP, wyrzutnie wabików i celów pozornych itd.• Uzbrojenie i wyposażenie lotnictwa morskiego oraz służb odpowiedzialnychza ratownictwo morskie (SAR)• Systemy łączności, dowodzenia i kierowania ogniem• Broń i wyposażenie indywidualne marynarzy i oficerów, w tym broń osobista, broń maszynowa, ręczne wyrzutnie kierowanych rakiet przeciwlotniczych, ochrona balistyczna, ochrona przed skutkami porażenia bronią masowego rażenia• Inne systemy i rozwiązania dedykowane dla Marynarki Wojennej oraz służb odpowiedzialnych za morski wymiar bezpieczeństwa państwa.

Topic of the Exhibition

• Seagoing, coastal and inland vessels for the Navy, Border Guard, Police and other services responsible for maritime aspect of the state security, • On-board equipment - mooring, rescue, etc.,• Passive and active radio-electronic combat systems applicable in the Navy and naval aviation, including radiolocation systems, hydrolocation systems, electronic, optoelectronic systems and devices, apparent targets, buoys, trawls, coastal infrastructure protection systems, etc.,• Armament of warships - naval anti-ship missile defence systems, naval anti-ship barrel defence systems, naval anti-aircraft barrel defence systems, naval anti-aircraft missile defence systems, underwater weapon system, anti-submarine warfare, decoy and apparent target launchers, • Armament and equipment of naval aviation and naval search and rescue services (SAR),• Communications, command and fire management systems,• Individual equipment and armament of navy soldiers and officers, including personal weapons, automatic weapons, hand-held guided missile launchers, ballistic protection, protection against the effects of attack using the weapons of mass destruction,• Other systems and solutions dedicated for the navy and services responsible for the maritime dimension of the state security.

Uczestnicy

Wśród uczestników Forum (na bazie listy uczestników edycji 2017, 2018 i 2019) są między innymi wysokiej rangi przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji i Urzędów Morskich.

Participants

Predicting from the participants list from the 2017, 2018 and 2019 editions of the Forum, the participants of this year's edition will include high rank representatives of the Ministry of Defence, Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, National Security Bureau, the National Defence Sejm Committee, the Maritime Economy and Inland Navigation Sejm Committee, General Command of Polish Armed Forces, Operational Command of Polish Armed Forces, General Staff of Polish Armed Forces, Armament Inspectorate, Armed Forces Support Inspectorate, Warsaw Garrison Command, Naval Academy, Military University of Technology, National Defence Academy, Border Guard, Maritime Offices.