Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Turystyka Medyczna

Nowa forma turystyki na Pomorzu - TURYSTYKA MEDYCZNA

dr Anna Białk-Wolf

Temat turystyki medycznej wydaję się w ostatnim czasie znacząco rosnąć na znaczeniu. Szczególnie w wojewódzkim pomorskim obserwujemy szereg ciekawych inicjatyw w tym zakresie. Może warto przybliżyć istotę tej formy turystyki i jej potencjał dla naszego regionu.

Nawet jeśli przyjąć, iż ludzie od wieków podróżowali w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych, to w ostatnich latach skala tego zjawiska mocno się nasiliła. Cechą charakterystyczną turystyki medycznej jest fakt podróżowania do obcego państwa, aby poddać się tam leczeniu. Motywem podjęcia takiej podróży może być niższy koszt danego zabiegu, który nie jest refundowany w kraju pochodzenia turysty. Możemy też wyrazić chęć skorzystania z usług lepszej jakości albo ze świadczeń u nas w ogóle niedostępnych (z powodów ograniczeń prawnych albo z uwagi na brak odpowiedniej technologii czy też personelu). Niejednokrotnie zbyt długi czas oczekiwania na jakiś zabieg powoduje, iż rozważamy uzyskanie go w alternatywny sposób i możemy próbować uzyskać go poza granicami kraju. Tak więc turystka medyczna obejmuje swym zakresem nie tylko podróże w celu ratowania zdrowia, ale także podniesienia jakości życia lub poprawy wyglądu.

Warto jeszcze podkreślić, iż wyróżniamy dwie podstawowe formy turystyki medycznej. W pierwszym rodzaju udajemy się w podróż przede wszystkim, aby zaoszczędzić pieniądze. W drugiej formie naszym głównym motywem jest uzyskanie świadczeń lepszej jakości lub związany jest on z prestiżem. Oczywiście miejsca, do których podróżują turyści medyczni jest mocno uwarunkowany ich głównym motywem. I tak jeśli chodzi o aspekt kosztowy, to liderami na świecie okazują się być Indie, Tajlandia i Meksyk. Jeśli poszukujemy usług najwyższej jakości, to wybieramy Stany Zjednoczone czy Niemcy.

Pewnie każdy z nas chciałby poznać odpowiedź na pytanie dotyczące wielkości tego segmentu. Należy tu być niezmiernie ostrożnym. Nawet jeśli czasem docierają do nas jakieś „szacunkowe” dane na ten temat, należy pamiętać, że ani świadczeniodawcy, ani świadczeniobiorcy nie są zainteresowani dzieleniem się tymi informacjami. Dzieje się tak dlatego, iż są to dane poufne, a osoby korzystające np. z operacji plastycznych w ogóle nie chcą o tym mówić. Co więcej, często korzystamy z zabiegów medycznych przy okazji podróży w innych celach, co też utrudnia uchwycenie tych osób w statystykach. Na podstawie obserwacji i badań cząstkowych wiemy, iż turystyka medyczna jest istotnym segmentem, ale powinniśmy pamiętać, iż nikt rozsądny nie podejmie się dokładnego szacowania jego wielkości.

Na wzrost zainteresowania turystyką medyczną ma wpływ szereg czynników. Wbrew dosyć powszechnej opinii, problemy z dostępnością do usług medycznych nie są polską specjalnością. Niewydolność systemów opieki zdrowotnej wynika m.in. z rozwoju technologii i starzenia się społeczeństw, przyczyniających się do niemalże nieograniczonych potrzeb w zakresie usług medycznych. Ważną rolę odegrał w rozwoju turystyki medycznej Internet, dzięki któremu mamy dostęp do informacji nie tylko o możliwościach wykonania danego zabiegu i o samej o placówce, ale też o opiniach innych osób korzystających ze świadczeń medycznych. Rozwój tanich form podróżowania spowodował, iż koszt dotarcia na miejsce leczenia jest niski w stosunku do możliwych oszczędności.

Jako że zdrowie jest dla nas wartością nadrzędną, będziemy starali się wykorzystać wszelkie możliwości, aby je sobie zagwarantować. Abyśmy jednak byli skłonni do podejmowania leczenia poza granicami kraju muszą być spełnione pewne warunki. Aspekt kosztowy jest oczywiście kluczowy, jednakże z uwagi na fakt, iż chodzi tutaj o nasze zdrowie, musimy być przeświadczeni o wysokiej jakości świadczonych usług. Niebagatelną rolę odgrywa tu także bliskość kulturowa i geograficzna. Raczej z nieufnością podchodzimy w tym zakresie do państw egzotycznych. Niezwykle istotna jest znajomość języka ojczystego wśród osób zajmujących się obsługą turystów medycznych, a także dostęp do pełniej informacji w zakresie procedur medycznych w języku turystów medycznych.

Zważając na położenie geograficzne, połączenia komunikacyjne, oraz istniejącą ofertę medyczną na wysokim poziomie, województwo pomorskie ma również wiele do zaoferowania tej grupie turystów. Do elementów wpływających pozytywnie na szanse rozwoju turystyki medycznej w pomorskim wpływa niewątpliwie bliskość geograficzną z atrakcyjnymi dla nas rynkami. Chodzi przede wszystkim o Skandynawię i Niemcy, z którymi mamy bardzo dobre połączenia, a z uwagi na ceny  dla nas atrakcyjnym rynkiem. Nie powinniśmy zapominać też o naszych wschodnich sąsiadach. „W związku z zainteresowaniem kobiet zza wschodniej granicy porodami w Polsce nowo powstały i nowocześnie wyposażony oddział położniczy w Clinica w Gdyni może stać się nową atrakcją regionu”, uważa Mariusz Arent, właściciel firmy Blue Progress, która pomaga w pozyskiwaniu takich pacjentek. Pozytywne doświadczenia w tym zakresie mają już kliniki warszawskie.

Fakt istnienia sporej diaspory to kolejny element będący atutem w rozwoju turystyki medycznej. Wynika to z naturalnej preferencji do podejmowania leczenia w znajomym i bliskim kulturowo otoczeniu. Niebagatelną rolę odgrywa tu też „poczta pantoflowa”, polegająca w tym wypadku na przekazywaniu pozytywnych informacji o jakości usług w nowym kraju zamieszkania.

Jeśli chodzi o ofertę medyczną województwa pomorskiego to na uwagę zasługuje niewątpliwie wiele obiektów. Przykładowo mamy „Invictę”, będącą kliniką specjalizującą się w zapładnianiu metodą in vitro o światowej renomie, która zajmuje się również badaniami w tym obszarze. Z zakresu medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej do niewątpliwych liderów należy Holistic Clinic, Perfect Medica oraz Victoria Clinik.  Jeśli chodzi o jakość o skalę podejmowanych działań to z zakresu stomatologii liderem będzie niewątpliwie Viva Dental.

W województwie pomorskim obserwujemy także szereg inicjatyw, które mają na celu wspomożenie rozwoju tej formy turystyki w naszym regionie. Do obiecującego przedsięwzięcia należy powołanie Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej w marcu 2015 roku. Jego głównym celem jest wzmocnienie regionu jako destynacji turystyki medycznej oraz zdrowotnej. Dąży do zbudowania pomorskiej marki turystyki powiązanej z leczeniem, wzmacnianiem zdrowia i wypoczynkiem, atrakcyjnej zarówno dla polskiego, jak i zagranicznego turysty. Kolejnym ważnym celem jest przedłużenie sezonu w województwie, tak aby goście przyjeżdżali przez cały rok. Najistotniejszym zadaniem będzie stworzenie atrakcyjnej oferty obejmującej poprawę zdrowia w ciekawym kulturowo miejscu. Istotnym zadaniem klastra jest również lobbowanie wobec władz na rzecz dostrzeżenia pozytywnych aspektów rozwoju turystyki zdrowotnej i  medycznej w regionie i zachęcenia do udzielenia wsparcia w jej promowaniu. Do realizacji tych ambitnych celów zaproszono do współpracy przedstawicieli firm medycznych, uczelni, samorządy województw nadmorskich jak i branżę turystyczną. Jak poinformowała nas Hanna Burno, inicjatorka powołania klastra, do planowanych inicjatyw w najbliższym czasie należy „Pomorskie Free Activ Days”, którego idea polega na zaprezentowaniu kompleksowej oferty związanej ze zdrowiem skierowanej zarówno do mieszkańców regionu jak i turystów, zapraszając ich do aktywności oraz zdrowych zachowań, proponując specjalne ceny w tym tygodniu. Nowatorskim pomysłem jest także akcja „Dent Days” planowana na jesień, polegająca na dostępności świadczeń medycznych w weekend do późnych godzin wieczornych, w połączeniu z ciekawą ofertą kulturalną taką jak koncerty, możliwość pójścia do kina, muzeum, animacje miejskie proponowane przez firmy eventowe czy turystyczne. Klaster zaprasza wszystkich chętnych do współpracy. Szczególnie chętnie witane będą kliniki, hotele, organizatorzy z mniejszych miejscowości z woj. pomorskiego.

Również Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna podchwyciła temat i włączyła obszar turystyki medycznej do grupy produktów Prestige. W ramach planowanych działań mają m.in. zorganizować wizytę studyjną dziennikarzy, prowadzić blog tematyczny czy stworzenie katalog produktów przyjazdowych Premium.

Warto podkreślić, iż turystyka medyczna wpisuje się jako element komplementarny wobec oferowanych dotąd produktów w województwie pomorskim, mająca skutecznie przyczynić się do ograniczenia zjawiska sezonowości w naszym regionie. Kończąc krótką charakterystykę zjawiska turystyki medycznej należy podkreślić, iż o jego  sukcesie w dużej mierze decyduje owocna współpraca wielu podmiotów.

 

Niniejszy artykuł może być potraktowany jako wstęp do serii artykułów prezentujących ofertę województwa pomorskiego w zakresie oferty dla turysty medycznego.

Jeśli mają Państwo ochotę dowiedzieć się więcej o turystyce medycznej zapraszamy na stronę www.turystyka-medyczna.com, będącej  źródłem rzetelnej wiedzy o tym segmencie oraz do odwiedzenia strony na FB https://www.facebook.com/pages/Turystyka-Medyczna/563170507040700?fref=ts.

Raport na temat szans rozwoju turystyki medycznej w województwie pomorskim można odnaleźć tutaj: http://www.gdansk4u.pl/uploads/TurystykaMedycznaRaport.pdf

Krótko o autorce publikacji:

dr Anna Białk-Wolf

Rozprawę doktorską dotyczącą innowacyjności usług medycznych obroniła na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Katedrze Marketingu i Zarządzania Służbą Zdrowia w 2006 roku.  Obecnie jest pracownikiem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. W 2013 roku przebywała na stażu naukowym na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt. Autorka licznych publikacji z zakresu turystyki. Od kilku lat analizuje również zjawiska związane z turystyką medyczną.  Jako studentka UG pracowała jako pilot i przewodnik turystyczny.

Z uwagi na zbieżność zainteresowań - zamierzamy kontynuować z panią Anną B-W. cykl artykułów na temat turystyki a w szczególności turystyki medycznej oraz działalności
Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej działającego w Gdańsku.

bs