Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Nowe możliwości w rehabilitacji…

AWFiS wspólnie z Copernicus

3 grudnia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku reprezentowana przez prof. nadzw. dra hab. Waldemara Moskę podpisała list intencyjny z Copernicus Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Kostrzewę.

Wskutek podpisania listu intencyjnego nawiązana zostanie współpraca z wykorzystaniem szerokiej gamy możliwości, jakie daje zastosowanie najnowszej aparatury EOS. Wspólna działalność AWFiS i Copernicusa to inwestycja w przyszłość, a zarazem rozwój naukowy. Stworzenie i dostosowanie programów rehabilitacji pacjentów w oparciu o analizy badań z EOS, VICON oraz innych sprzętów badawczych zagwarantuje wsparcie procesu rozwojowego i wdrożeniowego dla projektów naukowo-badawczych, istotnych z punktu widzenia zarówno  nauki, jak  i wymiernych korzyści dla pacjenta.

EOS to nowa, rewolucyjna oraz innowacyjna technika obrazowania całego szkieletu ludzkiego falami rentgenowskimi z dużo niższą dawką promieniowania niż klasyczne badania RTG. Pozwala uzyskać pełny cyfrowy obraz szkieletu stojącego pacjenta za pomocą jednego skanu, bez potrzeby składania zdjęć́, co jest przyczyną występowania istotnych zniekształceń́ wertykalnych. Obraz jest rzeczywisty, w skali 1:1, bez utraty jakości, w projekcji czołowej, bocznej, z możliwością rekonstrukcji 3D. Po podłączeniu do stacji ster EOS oferuje radiologom, ortopedom i neurochirurgom innowacyjne, nieznane dotąd metody diagnozowania patologii układu mięśniowo-szkieletowego, zarówno u dzieci, jak i pacjentów geriatrycznych.

 

EOS pozwoli zrewolucjonizować diagnostykę i taktykę postępowania u chorych ze skoliozami na wysokim poziomie. Umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań terapeutycznych w chirurgii kręgosłupa związanej z użyciem implantów. Pozwoli lepiej planować zakres
i kolejność leczenia wszelkich patologii kostnych, wskazując obiektywne przyczyny dolegliwości pacjentów i sportowców wysokiego wyczynu, niemożliwe dzisiaj do zweryfikowania stosując klasyczne metody obrazowania.

 

Analiza obrazów EOS pozwoli na wychwycenie rzeczywistych patologii kostnych człowieka, niezależnie od wieku, i wczesne wdrożenie działań profilaktycznych. U dzieci i młodzieży możliwa będzie precyzyjna ocena różnicowa rzeczywistych wad posturalnych. Biomechaniczna analiza  obciążeń wewnątrz-szkieletowych u dorosłych umożliwi  prewencję zmian zwyrodnieniowych, przede wszystkim stawów kolanowych, biodrowych i kręgosłupa. Pomoże uniknąć błędów w implantacji protez stawów biodrowych i kolanowych. Zmodernizuje przedoperacyjne planowanie zakresu stabilizacji kręgosłupa, w połączeniu
z innymi badaniami zawierającymi analizy biomechaniczne, między innymi zakresu ruchu
i przestrzennej, trójwymiarowej oceny ruchu z akcentem na zachodzące zmiany podczas lokomocji. Ponadto umożliwi jeszcze bardziej dokładną analizę kliniczną istniejących dysfunkcji i opracowanie dokładniejszych programów usprawniania, adekwatnych do stanu pacjenta. 

 

Uzyskane z EOS dane umożliwią zaprojektowanie interesujących badań naukowych, zarówno retro-, jak i prospektywnych. Dzięki dokładniejszej ocenie segmentowej ruchu pozwoli oszacować wpływ przeprowadzonych zbiegów na odzyskanie poprawy funkcji w procesie rehabilitacji. Przyczyni się do kreowania interdyscyplinarnych projektów naukowych
i innowacyjno-wdrożeniowych. Wyniki takich projektów oraz wyciągnięte wnioski umożliwią ortopedom, radiologom, neurochirurgom i fizjoterapeutom publikowanie
w najlepszych czasopismach naukowych na świecie.

 

Warto podkreślić, że województwo pomorskie będzie pierwszym w Polsce województwem posiadającym tego typu nowatorskie urządzenie. Dzięki temu w sposób znaczący podniesie się poziom świadczeń z zakresu ortopedii i neurochirurgii, zarówno w skali województwa, jak i kraju.

--

Biuro Promocji

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Gdańsku